ICS 55.180.10 CCS A 85 团体标准 T/CCIASD 10005—2023 集装箱结构有限元分析 指南 Guide for finite element analysis of container structures 2023-02-21发布 2023-03-01实施 中国集装箱行业协会 发布 Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ 全国团体标准信息平台 T/CCIASD 10005—2023 I 目 次 前言 ................................ ................................ ............... III 1 范围 ................................ ................................ .............. 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ .... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ........ 1 4 概述 ................................ ................................ .............. 2 4.1 有限元分析目的 ................................ ................................ 2 4.2 有限元分析类型 ................................ ................................ 2 5 有限元分析流程 ................................ ................................ .... 2 6 建立分析档案及有限元分析规划 ................................ ...................... 3 6.1 建立分析档案 ................................ ................................ .. 3 6.2 有限元分析规划 ................................ ................................ 4 7 建立有限元模型 ................................ ................................ .... 4 7.1 单位制 ................................ ................................ ........ 4 7.2 坐标系 ................................ ................................ ........ 4 7.3 全局单元长度 ................................ ................................ .. 5 7.4 单元类型 ................................ ................................ ...... 5 7.5 三维数模预处理 ................................ ................................ 6 7.6 零件属性配置 ................................ ................................ .. 6 7.7 总体结构分级 ................................ ................................ .. 7 7.8 零部件连接 ................................ ................................ .... 7 7.9 网格划分 ................................ ................................ ..... 11 8 有限元模型检查及试算 ................................ ............................. 11 8.1 检查有限元模型自重 ................................ ........................... 11 8.2 检查零部件焊接 ................................ ............................... 12 8.3 检查零部件活动连接 ................................ ........................... 12 8.4 检查网格质量 ................................ ................................ . 12 8.5 有限元模型试算 ................................ ............................... 12 9 工况设置、求解及分析结果检查 ................................ ..................... 12 9.1 工况设置及求解 ................................ ............................... 12 9.2 分析结果检查 ................................ ................................ . 13 10 分析报告编制及数据归档 ................................ .......................... 14 Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ 全国团体标准信息平台 T/CCIASD 10005—2023 II 10.1 编制分析报告 ................................ ................................ 14 10.2 数据归档 ................................ ................................ .... 14 附录 A(资料性) 有限元分析单位制系统及网格质量控制指标 ............................ 16 附录 B(资料性) 有限元模型壳 -壳焊接方法图示 ................................ ........ 18 附录 C(资料性) 有限元模型特殊连接方法图示 ................................ ........ 20 参考文献 ................................ ................................ ............ 21 Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²¼ ÇëÎð·­Ó¡ Öйú¼¯×°ÏäÐÐҵЭ»á·¢²

pdf文档 T-CCIASD 10005—2023 集装箱结构有限元分析指南

安全标准 > 其他 > 文档预览
中文文档 25 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共25页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
T-CCIASD 10005—2023 集装箱结构有限元分析指南 第 1 页 T-CCIASD 10005—2023 集装箱结构有限元分析指南 第 2 页 T-CCIASD 10005—2023 集装箱结构有限元分析指南 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安2023-02-21 17:32:11上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
网站域名是多少( 答案:github5.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。