ICS03.060 CCSA11JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0274—2023 证券期货业机构内部接口账户管理 Securityandfuturesinteriorinterface—Accountsystem 2023-02-07发布 2023-02-07实施 中国证券监督管理委员会发布JR/T0274—2023 I目  次 前言.................................................................................IV 1范围...............................................................................1 2规范性引用文件.....................................................................1 3术语和定义.........................................................................1 4账户体系...........................................................................2 5数据接口要求.......................................................................3 5.1接口要求.......................................................................3 5.1.1基本要求...................................................................3 5.1.2属性.......................................................................4 5.1.3数据类型及长度.............................................................4 5.1.4数据字典...................................................................4 5.2安全要求.......................................................................5 5.3数据交互协议...................................................................5 5.4接口维护原则...................................................................5 5.5接口列表.......................................................................5 6功能接口...........................................................................7 6.1一户通账户.....................................................................7 6.1.1一户通账户查询.............................................................7 6.1.2一户通账户开户............................................................10 6.1.3一户通账户关键资料修改....................................................14 6.1.4一户通账户资料修改........................................................15 6.1.5账户签约关系查询..........................................................18 6.1.6账户签约..................................................................18 6.1.7账户解约..................................................................19 6.1.8一户通账户密码重置........................................................20 6.1.9一户通账户密码修改........................................................20 6.1.10一户通账户合伙人查询.....................................................21 6.1.11一户通账户合伙人维护.....................................................22 6.1.12一户通账户股东信息查询...................................................22 6.1.13一户通账户股东信息维护...................................................23 6.1.14一户通账户产品信息查询...................................................24 6.1.15一户通账户产品信息维护...................................................28 6.1.16一户通账户委托人信息查询.................................................31 6.1.17一户通账户委托人信息维护.................................................32 6.2客户账户......................................................................33JR/T0274—2023 II6.2.1客户账户查询..............................................................33 6.2.2客户账户开户..............................................................37 6.2.3客户账户销户..............................................................40 6.2.4客户关键信息修改..........................................................41 6.2.5客户一般资料修改..........................................................42 6.2.6客户联系信息修改..........................................................45 6.2.7合伙人查询................................................................46 6.2.8合伙人维护................................................................47 6.2.9客户账户股东信息查询......................................................48 6.2.10客户账户股东信息维护.....................................................49 6.2.11客户账户产品信息查询.....................................................50 6.2.12客户账户产品信息维护.....................................................54 6.2.13客户账户委托人信息查询...................................................57 6.2.14客户账户委托人信息维护...................................................58 6.3资金账户......................................................................59 6.3.1资金账户查询..........

pdf文档 证券期货业机构内部接口 账户管理 (JRT 0274—2023)

安全标准 > 金融JR > 文档预览
中文文档 151 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共151页,可预览 3 页,如浏览全部内容或当前文档出现乱码,可开通会员下载原始文档
证券期货业机构内部接口 账户管理 (JRT 0274—2023) 第 1 页 证券期货业机构内部接口 账户管理 (JRT 0274—2023) 第 2 页 证券期货业机构内部接口 账户管理 (JRT 0274—2023) 第 3 页
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安2023-02-24 10:20:34上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
网站域名是多少( 答案:github5.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。