ISO/IEC 2700 1 2022 信息安全, 网络安全与隐私保护 ——信息安全 管理体系 ——要求 中文试译稿v1.0 翻译 汤季洪 i 目录 序 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... I 引言 ................................ ................................ ................................ ................................ .... III 0.1 总则 ................................ ................................ ................................ ............................. III 0.2 与其他管理体系标准的兼容性 ................................ ................................ ........... III 1 范围 ................................ ................................ ................................ ......................... 5 2 规范性引用文件 ................................ ................................ ................................ .... 5 3 术语和定义 ................................ ................................ ................................ ............ 5 4 组织环境 ................................ ................................ ................................ ................ 7 4.1 理解组织及其环境 ................................ ................................ ................................ ... 7 4.2 理解相关方的需求和期望 ................................ ................................ ..................... 7 4.3 确定信息安全管理体系范围 ................................ ................................ ................ 7 4.4 信息安全管理体系 ................................ ................................ ................................ ... 8 5 领导 ................................ ................................ ................................ ......................... 9 5.1 领导和承诺 ................................ ................................ ................................ ................ 9 5.2 方针 ................................ ................................ ................................ .............................. 9 5.3 组织的角色,责任和权限 ................................ ................................ .................. 10 6 规划 ................................ ................................ ................................ ....................... 11 6.1 应对风险和机会的措施 ................................ ................................ ....................... 11 6.1.1 总则 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 11 6.1.2 信息安全风险评估 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 11 6.1.3 信息安全风险处置 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 12 6.2 信息安全目标及其实现规划 ................................ ................................ ............. 14 6.3 变更规划 ................................ ................................ ................................ .................. 15 7 支持 ................................ ................................ ................................ ....................... 16 7.1 资源 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 7.2 能力 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 7.3 意识 ................................ ................................ ................................ ........................... 16 7.4 沟通 ................................ ................................ ................................ ........................... 17 7.5 文件化信息 ................................ ................................ ................................ ............. 17 7.5.1 总则 .....

pdf文档 ISO 27001 2022中文试译稿v1.0 - 汤季洪 老师

安全标准 > ISO > 文档预览
中文文档 39 页 50 下载 1000 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:本文档共39页,可预览 3 页,浏览全部内容或当前文档出现乱码点击下载文档
下载文档到电脑,方便使用
本文档由 思安2022-12-05 07:21:59上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
网站域名是多少( 答案:github5.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言
站内资源均来自网友分享或网络收集整理,若无意中侵犯到您的权利,敬请联系我们微信(点击查看客服),我们将及时删除相关资源。